Casistica di malattia reumatica e glomerulonefrite poststreptococcica: patologie passate o riemergenti?