La valoraciò de las identitas minoritàries i del la diversitat cultural a les constitucions africanes